Các thành viên

Mỗi thành viên của EO Việt Nam đều là những người đi đầu trong ngành của họ và là người sáng lập, đồng
người sáng lập, chủ sở hữu hoặc cổ đông kiểm soát của doanh nghiệp đang phát triển của riêng họ.
Andrew Teoh
Andrew Theoh
Ikaria Group, Founder
Aric Austin
Aric Austin
MyStorage, Founder
Binh Tran
Binh Tran
Ascend Vietnam Ventures, Co-Founder
Christian Geissendoerfer
Christian Geissendoerfer
YOOSE Pte. Ltd., Founder
Claude Rety
Claude Rety
Rockhill Asia, Co-Founder
Daniel Campbell
Daniel Campbell
CodeLink, Co-Founder
Dao Nguyen
Dao Nguyen
DN Legal Limited, Owner
David Hajdu
David Hajdu
TINYpulse, Co-Founder
Guillaume Matz
Guillaume Matz
Harvey Law Group, Controlling Shareholder
Harley Trung
Harley Trung
Blue Sky Academy, Co-Founder
President
Bon Tran
Bon Tran
D1 Capital, Founder
John Cavendish
John Cavendish
CavTech Limited, Co-Founder
Joshua Godin
Joshua Godin
AsiaWise / 504 EB5, Co-Founder
Lars Jankowfsky
Lars Jankowfsky
NFQ Asia, Controlling Shareholder
Anh Le
Anh Le
Nhan Huynh
Nhan Huynh
Paul Dalfonso
Paul Dalfonso
Maple Healthcare, Co-Founder
Rich Pham
Rich Pham
BlackArts Racing, Co-Founder
Thai Son Nguyen
Thai Son Nguyen
Vincent Vo
Vincent Vo
Thien Le
Thien Le
Pharmacity, Co-Founder
Tomas  Svoboda
Tomas Svoboda
Truong Han Ngo Ngoc
Truong Han Ngo Ngoc
Dwarves, LLC, Founder
Vincent Ko
Vincent Ko
VEVA, Founder
Xuan Nguyen
Xuan Nguyen
Fonos, Founder
Lam Ho
Lam Ho
Senspark, Founder